LEGISLATIE

SECȚIUNEA DESPRE INSTITUȚIE
Legislație
Constituția României***Republicată;
Legea nr. 188/1999  privind statutul funcționarilor publici***Republicată ;
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind  integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea ,organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 144/2007  privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate ***Republicată;
Legea nr. 115/1996 privind pentru  declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a  funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
Legea nr. 78/2000 prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 682/2002  privind protecţia martorilor ***Republicată ;
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern ***Republicată;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G.nr. 27/2002 privind reflementarea activității de soluționare a petițiilor ;
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările ulterioare;
O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activității  de soluționare a petițiilor ;
O.G.nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv***Republicată;
O.u.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare ;
O.u.G..nr. 66/2011  privind  prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,  cu modificările și completările ulterioare ;
H.G. nr. 583/2016  privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 -2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociateobiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
H.G.nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,  cu modificările și completările ulterioare ;
H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
H.G. nr. 123/2002  Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,  cu modificările și completările ulterioare ;
H.G.nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificare din România;
H.G.nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
H.G.nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
O.S.G.G. nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
Ordinul nr. 1262/2006 privind stabilirea conturilor deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
Ordinul nr.  3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare.

CONSTITUTIA ROMANIEI

Acte normative din domeniul autorizarii, acte normative care au impact asupra domeniului, acte normative complementare

 

ACTELE NORMATIVE COMPLEMENTARE

LEGISLATIE SPECIFICA SERVICIULUI POLITIE COMUNITARA

LEGISLATIE SPECIFICA SERVICIULUI EVIDENTA POPULATIEI

 

Vadul lui Voda – Moldova

PROTOCOLUL DE INFRATIRE DINTRE ORASELE VADUL LUI VODA (MOLDOVA) SI ORASUL PUCIOASA (ROMANIA) INCHEIAT LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2006

Dezvoltarea relatiilor de colaborare si cooperare in schimbul de informatii si de experienta in domeniile economic, social, cultural, sportiv, turistic, educatie si alte domenii aflate in competenta autoritatilor publice locale.

Sprjinirea activitatilor in scopuri culturale fiind organizate:

  • schimburi de carti, reviste si orice alta categorie de publicatii;
  • cursuri de vara destinate schimburilor lingvistice;
  • expozitii de pictura, fotografie, ceramica, sculptura si alte activitati cu caracter artistic;
  • festivaluri de folclor, cantec, dans si alte acyivitati artistice;
  • colaborari intre organismele reprezentative ale diferitelor profesii lucrative si artistice, precum si ale entitatilor culturale;
  • participarea de delegatii la sarbatorile traditionale ale celor doua orase;

Planificarea si dezvoltarea programelor de activitati si actiuni considerate oportune pentru dezvoltarea economico – sociala a celor doua localitati, cum ar fi:

  • furnizarea de informatii cu privire la oportunitatile dezvoltarii economice pe care le are fiecare localitate in parte prin mijloace de informare;
  • organizarea de expozitii pentru promovarea produselor;
  • furnizarea de informatii si ajutor in gestionarea fondurilor europene si impartasirea experientei acumulate.

Favorizarea dezvoltarii de activitati sportive, colaborand prin intermediul asociatiilor sau organizatiilor ce au drept scop promovarea competitiilor sportive.

Dezvoltarea turismului prin concentrarea activitatilor spre:

  • prezentarea ofertelor turistice in vederea atragerii de turisti la tratamente, odihna si recreere, prin albume, pliante, dvd-uri si organizarea de excursii turistice.

Programe Utile

mf

www.mfinante.ro

Acrobat Reader

Macromedia Flash

*Programe disponibile pe site-ul Ministerului de Finante

(Declaratii fiscale -OPFV, Situatii Financiare, Fise Fiscale)

Aplicatii – BASS-FAAMPB; Programe

Programul De Declaratii Somaj DECLSOM

Aplicatia de raportare conform OG 158 – angajatori

Aplicatia pentru culegerea declaratiei privind obligatiile de plata pentru concedii si indemnizatii  – Raportare FNUASS