Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2019

SEDINTA ORDINARA – 28.08.2019

Nr. 136 Hotărâre privind aprobarea devizului privind lucrările de reparații și îmbunătățiri semnificative, asupra Spațiului comercial în suprafață de 37 mp, situat în orașul Pucioasa, Piața centrală Cartaxo, deținut în calitate de locatar de SC DANIDEN DIVERS SRL, conform anexei nr. 1.
Nr. 137 Hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL și anume: ap. nr. 12, bl. A ANL, str. Stadionului și ap. 14, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, conform Anexei nr. 1.
Nr. 138 Hotărâre privind aprobarea schimbării garsonierei nr. 15, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor, locuință deținută cu contract de închiriere de doamna Roman Gorgon Antoanela Loredana, cu o locuință vacantă, și anume apartamentul nr. 18, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor.
Nr. 139 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 26/02.02.2018 care cuprinde lista cu inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică și/sau privată ale U. A. T. Orașul Pucioasa, aferente Serviciului de Iluminat Public, date în administrare către S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Nr. 140 Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL 26/02.02.2018 care cuprinde lista cu inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică și/sau privată ale U. A. T. Orașul Pucioasa, aferente Serviciului de Iluminat Public, date în administrare către S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Nr. 141 Hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui bun mobil – mijloc fix – deținut de S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Nr. 142 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 127/25.07.2019 privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2019 – 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.
Nr. 143 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 144 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2019.
Nr. 145 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „ Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa ” cod SMIS 121793.

SEDINTA EXTRAORDINARA – 20.08.2019

Nr. 132 Hotărâre privind aprobarea organizării „ Serbărilor Băilor Pucioasa ” în perioada 30 august 2019 – 01 septembrie 2019, a programului de activități aferent acestora, precum și a devizului estimativ de cheltuieli.
Nr. 133 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa.
Nr. 134 Hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de Asociere în participație pentru organizarea evenimentului „ Serbările Băilor Pucioasa ” și împuternicirea Primarului orașului Pucioasa să semneze Contractul de asociere în participație.
Nr. 135 Hotărâre privind:
1. Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2019;
2. Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2019.

SEDINTA EXTRAORDINARA – 12.08.2019

Nr. 130 Hotărâre privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA ” și a cheltuielilor legate de acesta.
Nr. 131 Hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL 84/30.05.2019 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale.

Nr. 120 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 121 Hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL și anume: ap. nr. 14, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, conform Anexei nr. 1.
Nr. 122 Hotărâre privind repartizarea a două locuințe din fondul locativ de stat, și anume: cam. nr. 9 și cam. nr. 11, bl. Omnia, str. Fl. Popescu în favoarea doamnei Costache Severa.
Nr. 123 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2019.
Nr. 124 Hotărâre privind aprobarea deplasării în municipiul Jonava – Lituania a delegației orașului Pucioasa în perioada 01 august 2019 – 04 august 2019.
Nr. 125 Hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. Pucioasa nr. 94/07.06.2019 și aprobarea modelului de contract cadru de asociere ce urmează să fie încheiat între U. A. T. Orașul Pucioasa prin Consiliul Loca Pucioasa în calitate de asociat prim și JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de asociat secund.
Nr. 126 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Amenajare stație de ambulanță clădire existentă ”.
Nr. 127 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 84/30.05.2019 privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 52/25.04.2019 aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2019 – 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

SEDINTA ORDINARA – 27.06.2019
Nr. 103 Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii unui teren în suprafață de 37 mp. situat în orașul Pucioasa, Piața centrală Cartaxo, punct Platoul Pieței, în vederea amplasării temporare a unei construcții food truck, în scopul desfășurării unei activități comerciale cu produse de tip fast-food.
Nr. 104 Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr. 105 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – EXTINDERE LOCUINȚĂ PARTER, amplasament situat în oraș Pucioasa, str. Mărășești, nr. 14(10), jud. Dâmbovița.
Nr. 106 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P, oraș Pucioasa, b-dul. Trandafirilor, nr. 150.
Nr. 107 Hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL și anume: ap. nr. 12, bl. C ANL, str. Stadionului conform Anexei nr. 1.
Nr. 108 Hotărâre privind prelungirea declarării unei locuințe din fondul ANL și anume: ap. nr. 15, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, drept locuință de necesitate și prelungirea repartizării acestei locuințe doamnei Lițu Atina.
Nr. 109 Hotărâre privind cesionarea contractului de închiriere pentru locuința deținută de doamna Ioniță Lucia în str. Stadionului, bl. 103, cam. 36, în favoarea domnului Barbu Alberto Giovani.
Nr. 110 Hotărâre privind cesionarea contractului de închiriere pentru locuința deținută de domnul Popescu Cristian Valeriu în str. Stadionului, bl. 103, cam. 87, în favoarea doamnei Galambita Ioana Corina.
Nr. 111 Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe ANL, între domnul Dragomir Constantin, chiriaș în ap. nr. 13, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor și domnul Năstase Alexandru, chiriaș în ap. nr. 14, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor.
Nr. 112 Hotărâre privind scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 448/2006 pentru suprafața locativă cu destinație de locuință din str. Zorele, bl. 2 Indesire, ap. 31, deținută cu contract de închiriere de doamna Brezeanu Elena.
Nr. 113 Hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 158/11.08.2017 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S. A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare Piața Cartaxo, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr. 114 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE PIAȚA CARTAXO, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița ”.
Nr. 115 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S. A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „ REABILITARE ȘI MODERNIZARE PIAȚA CARTAXO, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr. 116 Hotărâre privind aprobarea execuției lucrărilor de reparații și îmbunătățiri semnificative, asupra Spațiului comercial în suprafață de 37 mp., situat în orașul Pucioasa, Piața centrală Cartaxo, deținut în calitate de locator de S. C. DANIDEN DIVERS S. R. L., conform devizului estimativ anexa nr. 1.
Nr. 117 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 118 Hotărâre privind aprobarea înregistrării în Inventarul domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa a 3 străzi , situate în orașul Pucioasa, conform anexelor.

SEDINTA ORDINARA – 30.05.2019

Nr. 70 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA.
Nr. 71 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Nr. 72 Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare și a numărului acestora ce se pot acorda elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza U. A. T. Orașul Pucioasa.
Nr. 73 Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza U. A. T. Orașul Pucioasa pentru anul școlar 2019 – 2020.
Nr. 74 Hotărâre privind transformarea postului contractual vacant de medic existent și modificarea în statul de personal din medic, nivel studii S, existent în cadrul compartimentului de asistență medicală în unitățile de învățământ, în post contractual vacant de medic specialist în specialitate medicină de familie, nivel studii S – compartimentul de asistență medicală în unitățile de învățământ din cadrul U. A. T. Orașul Pucioasa.
Nr. 75 Hotărâre privind repartizarea unei locuințe ANL și anume: ap. nr. 10, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor conform Anexei nr. 1.
Nr. 76 Hotărâre privind cesionarea contractului de închiriere pentru locuința deținută de domnul Gheorghe Remus în str. C. Olănescu, nr. 12, în favoarea doamnei Țurțudău Anișoara.
Nr. 77 Hotărâre privind aprobarea redistribuirii creditelor bugetare pentru bunuri și servicii în sumă de 45 mii lei aferente coordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora.
Nr. 78 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 79 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local și a celorlalte bugete ale U. A. T. Orașul Pucioasa, încheiate la 31 decembrie 2018.
Nr. 80 Hotărâre privind modificarea și completarea H. C. L. nr.67/30.03.2017 privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Pucioasa, prin concesiune.
Nr. 81 Hotărâre privind aprobarea înregistrării în Inventarul domeniului public al Unității Administrativ – Teritoriale Orașul Pucioasa a 20 străzi, situate în orașul Pucioasa, conform anexelor.
Nr. 82 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Nr. 83 Hotărâre privind aprobare investiție Extindere conductă de gaze naturale pe str. Sursei din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița și contract de cofinanțare în valoare de 15.286,74 lei inclusiv TVA.
Nr. 84 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 52/25.04.2019 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2019 – 2021, conforma Anexelor nr. 1 și nr. 2.
Nr. 85 Hotărâre privind aprobare investiție Extindere conductă de gaze naturale pe str. Pajiștei din orașul Pucioasa, județul Dâmbovița și contract de cofinanțare în valoare de 9.898,42 lei inclusiv TVA.
Nr. 86 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 114/03.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ”.
Nr. 87 Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, a imobilului teren în suprafață de 18 861 mp, pentru realizarea obiectivului INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE A APEI PUCIOASA și mandatarea Primarului orașului Pucioasa, domnul ing. Ana Constantin Emilian să emită dispoziție de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere.
Nr. 88 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 34/06.03.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ”, modificată prin HCL nr. 49/12.04.2019.
Nr. 89 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 149/20.12.2012 privind „ Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de parcare, aprobat prin HCL nr. 149/2012 ” și aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor dse parcare în parcările de reședință din orașul Pucioasa.
Nr. 90 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între U. A. T. Orașul Pucioasa și dl. Diaconescu Ion Mihai și d-na. Diaconescu Mirela în vederea amplasării unei stații de autobuz în suprafață de 12 mp.
Nr. 91 Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M ȘI GARAJ, ORAȘ PUCIOASA, CARTIER GLODENI, NR. 256 A.
Nr. 92 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 din HCL nr. 42/28.03.2019 privind „ introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 40 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Aleea Ardealului ”.
Nr. 93 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2019.

SEDINTA DE INDATA – 20.05.2019

Nr. 68 Hotărâre privind actualizarea cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 209/04.10.2017 și actualizate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/06.03.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 50/23.04.2019.
Nr. 69 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 196/29.11.2018 actualizată prin HCL nr. 51/23.04.2019 privind aprobarea proiectului Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraș Pucioasa, județul Dâmbovița, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție.

SEDINTA DE INDATA – 09.05.2019

Nr. 63 Hotărâre privind aprobare modificare denumire obiective de investiții:
– Servicii proiectare faza SF Construire așezământ cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița (HCL nr. 52/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”
– Servicii proiectare faza SF Construire așezământ cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița (HCL nr. 53/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire așezământ cultural în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”
– Servicii proiectare faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița (HCL nr. 52/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”
– Servicii proiectare faza SF Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița (HCL nr. 53/25.04.2019) în „ Servicii proiectare Construire bazin didactic de înot în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”.
Nr. 64 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 219/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice în faza studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI IOLOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”.
Nr. 65 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2018 privind aprobarea implementării proiectului: „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI IOLOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”.
Nr. 66 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 218/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice în faza studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI REFACERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”.
Nr. 67 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 130/2018 privind aprobarea implementării proiectului: „ CREARE GRĂDINĂ PUBLICĂ PENTRU AGREMENT ȘI REFACERE PE STR. AVRAM IANCU, ORAȘ PUCIOASA ”.

SEDINTA ORDINARA – 25.04.2019
Nr. 52 Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale – perioada 2019 – 2021 conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.
Nr. 53 Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate din subvenții și venituri proprii pe anul 2019.
Nr. 54 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele din domeniul privat al orașului Pucioasa.
Nr. 55 Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M, ORAȘ PUCIOASA, STR. MORILOR, NR. 38.
Nr. 56 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020.
Nr. 57 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 58 Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
Nr. 59 Hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 13 673/28.06.2013, de la Drogoreanu Radu Cezar la Toma Violeta precum și cesiunea contractului de închiriere nr. 12 239/07.06.2013 de la Oprea Constantin la Popescu Mariana.
Nr. 60 Hotărâre privind aprobarea programului minimal de activități aferent perioadei ianuarie – septembrie 2019 ce urmează a fi realizat de Centrul Cultural European al orașului Pucioasa.
Nr. 61 Hotărâre privind transformarea postului ocupat de personalul contractual debutant care îndeplinește condițiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în trimestrul II/2019.
Nr. 62 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituției de cultură – Centru Cultural European Pucioasa, aflată sub autoritatea Unității Administrativ Teritoriale Pucioasa.

SEDINTA DE INDATA – 12.04.2019

Nr. 48 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 34/06.03.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA ”.

SEDINTA ORDINARA – 28.03.2019

Nr. 35 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 36 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managerului, precum și desemnarea componenței comisiei de evaluare anuală, a comisei de soluționare a contestațiilor și a comisiei de secretariat pentru managementul instituției de cultură, aflată sub autoritatea Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa.
Nr. 37 Hotărâre privind aprobarea actualizării valorii necesare achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente: „ Dotare GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 din localitatea Pucioasa, județul DÂMBOVIȚA ” – finanțare obținută prin Programul național de dezvoltare locală.
Nr. 38 Hotărâre privind aprobarea schimbării garsonierei nr. 10, bl. 1 ANL, str. Rândunelelor, locuință deținută cu contract de închiriere de dl. Ion Vasile, cu o locuință vacantă și anume apartamentul nr. 18, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor.
Nr. 39 Hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat, și anume camera nr. 17, bl. Omnia, str. Fl. Popescu.
Nr. 40 Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a Spațiului comercial în suprafață de 37 mp situat în orașul Pucioasa Piața centrală Cartaxo, în vederea desfășurării unei activități de comerț cu produse alimentare.
Nr. 41 Hotărâre privind aprobarea actualizării valorii necesare achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente: „ Dotarea Grădiniței Prichindel Pucioasa, cu structura Grădinița Micul Prinț, din localitatea Pucioasa, județul Dâmbovița ” – finanțare obținută prin Programul național de dezvoltare locală.
Nr. 42 Hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 40 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Aleea Ardealului.
Nr. 43 Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 37 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Nouă, ce aparține domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Oraș Pucioasa, înregistrat în C.F. cu nr. cadastral 74 243.
Nr. 44 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice în faza Studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ INSTALAȚIE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILIZABILĂ A STAȚIEI DE TRATARE APA PUCIOASA ”.
Nr. 45 Hotărâre privind aprobarea situațiilor rectificative privind stabilirea rezultatului financiar pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017 al S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L. și repartizarea rezultatului aferent fiecărui an.
Nr. 46 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/20.12.2018 privind majorarea impozitului pentru imobilele situate în orașul Pucioasa încadrate în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite.
Nr. 47 Hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale aferente proiectelor:
1. „ Amenajare zonă de agrement și petrecere a timpului liber prin reconversia și refuncționalizarea terenului din lunca râului Ialomița, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ” SMIS 116344;
2. „ Creare grădină publică pentru agrement și recreere pe str. Avram Iancu, oraș Pucioasa ” – SMIS 114382.
Nr. 48 Hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unui teren în suprafață de 237 mp situat în orașul Pucioasa, B-dul. Trandafirilor, proprietate privată a Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, înscris în cartea funciară cu nr. 71 195 în vederea amplasării unei copertine pentru desfășurarea unei activități de spălătorie auto și vulcanizare auto.

SEDINTA ORDINARA – 22.02.2019

Nr. 22 Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Pucioasa.
Nr. 23 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – EXTINDERE LOCUINȚE C1 ȘI C2 CU LOCUINȚA P, amplasament situat în oraș Pucioasa, str. Sursei, nr. 5, jud. Dâmbovița.
Nr. 24 Hotărâre privind actualizarea anuală a chiriilor, pentru locuințele destinate tinerilor, în regim de închiriere, realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și virarea sumei reprezentând recuperarea investiției din chiria calculată, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe.
Nr. 25 Hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL și anume: ap. nr. 19 și ap. nr. 4, bl. 3ANL, str. Rândunelelor conform Anexei nr. 1.
Nr. 26 Hotărâre privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat, și anume ap. 31, bl. 1 Îndesire, str. Zorele.
Nr. 27 Hotărâre privind aprobarea înregistrării în Inventarul domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa a șapte străzi, situate în orașul Pucioasa, conform anexelor.
Nr. 28 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 113/03.07.2018 privind „ Modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița ”.
Nr. 29 Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr. 30 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 31 Hotărâre privind aprobarea înregistrării în Inventarul domeniului public al unității administrativ – teritoriale Orașul Pucioasa a imobilului Sală de sport – Liceul Tehnologic, situată în orașul Pucioasa, str. C. Olănescu.
Nr. 32 Hotărâre privind transformarea postului ocupat de personalul contractual care îndeplinește condițiile pentru promovare în gradul profesional în trimestrul I/2019.

 • SEDINTA DE INDATA – 20.02.2019

Nr. 21 Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 222/20.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice în faza studiu de fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE ORAȘ PUCIOASA ”.

 • SEDINTA DE INDATA – 22.01.2019

Nr. 6 Hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din textul Anexei nr. 1. Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa, la H.C.L. nr. 149/14.09.218 privind necesitatea aprobării documentației tehnico – economice în faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa.
Nr. 7 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „ Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a Stațiunii balneoclimatice oraș Pucioasa ”.
Nr. 8 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „ Creare zonă de agrement „ Moțăianca ” în Stațiunea balneoclimatică oraș Pucioasa ”.
Nr. 9 Hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din textul Expunerii de motive nr. 2 307/30.01.2018 și a Referatului nr. 23 017/30.01.2018 la HCL nr. 26/02.02.2018 privind aprobarea listei cu inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată ale UAT orașul Pucioasa, aferente serviciului de iluminat public, conform Anexei nr. 1.
Nr. 10 Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici, funcționarii publici care ocupă funcții specifice și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „ Administrație ” din aparatul propriu al primarului orașului Pucioasa (și servicii publice) după aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017, începând cu data de 01 ianuarie 2019.

 • SEDINTA DE INDATA – 10.01.2019

Nr. 1 Hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asitență și reprezentare juridică a U. A. T. Orașul Pucioasa și autorităților administrației publice locale cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN CHIȚESCU ”, în anul 2019.
Nr. 2 Hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asitență și reprezentare juridică a S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice Pucioasa SCUP S. R. L. cu cabinetul individual de avocatură „ ADRIAN CHIȚESCU ”, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
Nr. 3 Hotărâre privind aprobarea ordinei de prioritate a cererilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru anul 2019.
Nr. 4 Hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, în favoarea persoanelor care ocupă fără forme legale o locuință din fondul locativ de stat.
Nr. 5 Hotărâre privind aprobarea emiterii licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane (contra cost) prin curse regulate speciale (transport elevi), în condițiile legii, pentru operatorul de transport S.C. NORD TRANS S.A., pentru anul 2019.

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2018

Nr, 184 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare cu suma de 6 mii lei, a Clubului Copiilor Nicolae Mateescu Pucioasa, în vederea organizării Festivalului național de muzică „ Steluțele Pucioasei ”, ediția a XVI – a. 11 – – 4 

 • SEDINTA DE INDATA – 14.11.2018

Nr.179 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 131 din 22.08.2018 privind aprobarea implementării proiectului: „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”.
Nr.180 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului: „ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI DIN LUNCA RÂULUI IALOMIȚA, ORAȘUL PUCIOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ”.
Nr.181 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Pucioasa înregistrată sub nr. 100/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Pucioasa înregistrată sub nr. 19/02.02.2018 privind aprobarea Statului de funcții al SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA.
Nr.182 Hotărâre privind prelungirea repartizării ap. nr. 19, bl. 3 ANL, str. Rândunelelor doamnei Chiran Lenuța și scutirea de la plata chiriei conform Legii nr. 448/2006.
Nr.183 Hotărâre privind aprobarea trecerii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38.

 • SEDINTA DE INDATA – 07.11.2018

Nr. 178 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Spitalului Orasenesc Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA ORDINARA – 25.10.2018

Nr. 169 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe locale, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Pucioasa.
Nr. 170 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității (CEAC) din unitățile de învățământ preuniversitar de pa raza U. A. T. Orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr. 171 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2018.
Nr. 172 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „ CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO și VULCANIZARE AUTO ” – oraș Pucioasa, strada Liniștei, nr. 1, județul Dâmbovița.
Nr. 173 Hotărâre privind transformarea postului ocupat de personalul contractual debutant care îndeplinește condițiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în trimestrul IV/2018.
Nr. 174 Hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Unității Administrativ Teritoriale Orașul Pucioasa, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 77/30.10.2001 a unui teren în suprafață de 1034 mp, situat în orașul Pucioasa, str. Republicii, Parcela 1864/1, Tarla 38.
Nr. 175 Hotărâre privind aprobarea deplasării în orașul Vadul lui Vodă – Republica Moldova a delegației orașului Pucioasa în perioada 7 noiembrie 2018 – 9 noiembrie 2018.
Nr. 176 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr. 177 Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Spitalului Orășenesc Pucioasa pe anul 2018 .

 • SEDINTA DE INDATA – 17.10.2018

Nr. 164 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârilor Consiliului Local Pucioasa nr. 12/03.02.2014 și nr. 88/25.09.2014 și aprobarea efectuării investiției: revizie capitală la utilajul multifuncțional – UNIMOG MERCEDES U400, an fabricație 2005, proprietate S. C. Servicii Comunitare de Utilități Publice SCUP S. R. L. – conform devizului estimativ întocmit de S. C. UNIMOG SERVICE S. R. L București.
Nr. 165 Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa.
Nr.166 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „ REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC PUCIOASA ”.
Nr.167 Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/31.07.2018 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multiple – perioada 2018 – 2019 conform Anexei nr. 1.
Nr.168 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018.

 • SEDINTA DE INDATA – 03.10.2018

Nr. 162 Hotărâre privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2018 – Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018.

Nr.163 Hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită Asociației Sportive Fotbal Club Pucioasa, persoană juridică fără scop lucrativ, a infrastructurii necesare desfășurării competiției sportive, compusă din Stadion – teren de fotbal situat în orașul Pucioasa, str. Stadionului, în suprafață de 16 000 np., precum și tribune, pistă, vestiare, existente pe acesta.

 • SEDINTA ORDINARA – 27.09.2018

Nr.152. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar.
Nr.153. Hotărâre privind:
Rectificarea bugetului local al U. A. T. Orașul Pucioasa pe anul 2018;
Rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al Centrului Cultural European Pucioasa pe anul 2018 .
Nr.154. Hotărâre privind aprobarea redistribuirii cheltuielilor cu bunuri și servicii aferente ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar de stat de pe raza orașului Pucioasa și aprobarea rectificării bugetelor acestora.
Nr.155. Hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – RECONFIGURARE ȘI EXTINDERE ÎN PLAN LOCUINȚĂ PARTER, amplasament situat în orașul Pucioasa, str. Libertății, nr. 14.
Nr.156. Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului la contractul de închiriere nr. 8 748/20.06.2005 ce are ca obiect închirierea terenului în suprafață de 217.730 mp., situat în orașul Pucioasa, punct Cariera de Gips, titular S. C. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A.
Nr.157. Hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale Orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.
Nr.158. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pucioasa în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și în Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor Nicolae Mateescu, din orașul Pucioasa, pentru anul școlar 2018 – 2019.
Nr.159. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Reabilitare și modernizare DJ712 Târgoviște(DN72) – Șotânga – Vulcana Pandele – Brănești – Pucioasa(DN71) ” și de aprobare a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, prin consiliul Local Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pucioasa, prin Consiliul Local Pucioasa.
Nr.160. Hotărâre privind modificarea Cap. I, pct. 1.1 privind „ Structura ” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Pucioasa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Pucioasa nr. 94/30.05.2018 și aprobarea Organigramei Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Nr.161. Hotărâre privind transformarea posturilor ocupate de funcționari publici care îndeplinesc condițiile pentru promovarea în grad profesional în semestrul II/2018.

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2017

MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 11

 

Hotărâri emise de Consiliul Local al orașului Pucioasa în anul 2016

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2015

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2014

 • Decembrie 2014 – Nr. 123 – 130: Hotararile lunii Decembrie anul 2014/ Nr. 121 – 122: Hotararile lunii Decembrie anul 2014 / Nr. 120: Hotararile lunii Decembrie anul 2014
 • Noiembrie 2014 – Nr. 110 – 119: Hotararile lunii Noiembrie anul 2014
 • Octombrie 2014 – Nr. 100 – 109: Hotararile lunii Octombrie anul 2014
 • Septembrie 2014 – Nr. 88 – 99: Hotararile lunii Septembrie anul 2014/ Nr. 87: Hotararile lunii Septembrie anul 2014
 • August 2014 – Nr. 80 – 86: Hotararile lunii August anul 2014/ Nr. 76- 79: Hotararile lunii August anul 2014
 • Iulie 2014 – Nr. 67 – 75: Hotararile lunii Iulie anul 2014
 • Iunie 2014 – Nr. 54 – 66: Hotararile lunii Iunie anul 2014
 • Mai 2014 – Nr. 41- 53: Hotararile lunii Mai anul 2014
 • Aprilie 2014 – Nr. 34 – 40: Hotararile lunii Aprilie anul 2014
 • Martie 2014 – Nr. 16 – 33: Hotararile lunii Martie anul 2014
 • Februarie 2014 – Nr. 12 – 15: Hotararile lunii Februarie anul 2014
 • Ianuarie 2014 – Nr. 1 – 11: Hotararile lunii Ianuarie anul 2014

Hotarari emise de Consiliul Local al orasului Pucioasa in anul 2013

Hotarari emise de Consiliul local al orasului Pucioasa in anul 2012