OPIS HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

 

IULIE 2006

PRIVESTE: aprobarea tarifelor la serviciile publice de apã si canalizare

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apã si canalizare, prestate de cãtre S.C. EGOT S.A. Pucioasa cãtre populatie si agentii economici, dupã cum urmeazã:

Apã potabilã - 1,75 lei RON / mc
Canalizare - 0,65 lei RON / mc

Art. 2. Prezenta hotărâre intrã în vigoare începând cu 01.07.2006.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către S.C. EGOT S.A. Pucioasa si va fi comunicată Institutiei Prefectului judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Aprobatã cu "unanimitate de voturi".

PRIVESTE: aprobarea P.U.D. pentru construirea "Halã depozitare asepticã", str. Nuferilor nr. 2

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea Halã depozitare asepticã, str. Nuferilor nr. 2.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre adoptatã cu 14 voturi "pentru" si 1 "împotrivã" - dl. cons. Bãdãu Dãnut .

PRIVESTE: aprobarea P.U.D. pentru pentru extindere si etajare clãdire pentru brutãrie, comert, alimentatie publicã, locuintã pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 14

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere si etajare clãdire pentru brutãrie, comert, alimentatie publicã, locuintã pe str. 1 Decembrie nr. 14, conform proiectului întocmit de c. arh. Nicolae Gãman, cu sediul în Târgoviste, str. Independentei, bl. 7A, ap. 9.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre adoptatã cu 13 voturi "pentru" si 2 voturi "abtinere" - d-nii cons. Trandafir Dorel Ioan si Bãdãu Dãnut .

PRIVESTE: aprobarea P.U.D. pentru remodelare functionalã si etajare pensiune turisticã pe B-dul Gãrii nr. 4

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru remodelare functionalã si etajare pensiune turisticã pe B-dul Gãrii nr. 4, conform proiectului întocmit de Habitat Proiect Pucioasa, cu sediul în Pucioasa, str. Aleea Ardealului nr. 3D.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu unanimitate de voturi.

PRIVESTE: aprobarea aprobarea elaborãrii unor studii de fezabilitate pentru construire împrejmuire Scoala nr. 3, Scoala nr. 4 si Scoala nr. 5 Pucioasa si amenajare parcare Scoala nr. 4

Art. 1. Se aprobă elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construire împrejmuire Scoala nr. 3, Scoala nr. 4 si Scoala nr. 5 Pucioasa si amenajare parcare Scoala nr. 4.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu unanimitate de voturi.

PRIVESTE: reabilitarea termicã si modernizare grupuri sanitare Scoala nr. 1 si reabilitare termicã, modernizare grupuri sanitare si extindere clãdire Scoala nr. 4

Art. 1. Se aprobă elaborarea studiilor de fezabilitate pentru reabilitare termicã si modernizare grupuri sanitare Scoala nr. 1 si reabilitare termicã, modernizare grupuri sanitare si extindere clãdire Scoala nr. 4.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Biroul Tehnic si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu unanimitate de voturi.

PRIVESTE: aprobarea obiectivelor ce se vor finanta din împrumutul contractat de la Banca Comercialã Românã S.A.

Art. 1. Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2006 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Se aprobã modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 1/26.01.2006, Propuneri investitii 2006 cu finantare din împrumutul intern contractat de la Banca Comercialã Românã S.A. prin includerea obiectivelor nominalizate la art. 3.

Art. 3. Sumele trase în cursul anului 2006 se vor utiliza pentru finantarea urmãtoarelor obiective de investitii:
- Centralã termicã si instalatii termice Scoala nr. 4 Pucioasa - 220.000 lei RON
- Amenajare terenuri de joacã pentru copii: cartier Filaturã, Parcul Independentei, cartier Micro III, Grãdinita nr. 2, Grãdinita nr. 3 si Cartier Avram Iancu - 100.000 lei RON
- Amenajare zonã de agrement si sportivã Parcul Independentei - 400.000 lei RON
- Modernizare iluminat public Bdul Trandafirilor si str. Republicii - 100.000 lei RON
- Consolidare teren blocuri ANL zona Stadion - 500.000 lei RON

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economicã, Biroul Tehnic si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre adoptatã cu 13 voturi "pentru" si 1 "împotrivã"

PRIVESTE: acordarea drepturilor de care beneficiazã voluntarul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã al orasului Pucioasa

Art. 1. Se aprobă drepturile de care beneficiazã voluntarul din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã constituit la nivelul orasului Pucioasa, conform anexei care este parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Compartimentul Independent Protectie Civilã si va fi comunicatã Institutiei Prefectului judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

ANEXÃ la Hotãrârea Consiliului Local al orasului Pucioasa nr. 48 / 27.06.2006

În conformitate cu art. 15, alin. (4) din Legea nr. 481 / 2004 a protectiei civile, Hotãrârii Guvernului nr. 1490/2004 art. 11, lit. "e" pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si ordinul nr. 178/30.06.2005 pentru aprobarea criteriilor de performantã privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentã, la nivelul orasului Pucioasa a fost constituit si aprobat de Consiliul Local "Serviciul voluntar pentru situatii de urgentã" si totodatã conform Hotãrârii Guvernului nr. 1579/08.12.2005 pentru probarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgentã voluntare, Consiliul Local din subordinea cãreia functioneazã serviciul de urgentã voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoanã selectionatã.

Contractul se încheie în douã exemplare originale, dintre care unul se înmâneazã voluntarului, iar cel de-al doilea de pãstreazã beneficiarului voluntariatului. Acest contract se încheie pe o perioadã de 5 ani si se reînoieste tacit dacã nici una din pãrti nu-si exprimã în scris intentia de denuntare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea termenului. Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadã de probã de 3-6 luni. Pentru a încheia contractul de voluntariat cu fiecare persoanã din "Serviciul voluntar pentru situatii de urgentã" al orasului Pucioasa, Consiliul Local trebuie sã aprobe unele drepturi ale acestora si anume:
a) asigurarea de cãtre beneficiarul voluntariatului, în conditiile legii, împotriva riscurilor de accident si boalã ce decurg din natura activitãtii cu plata primelor de asigurare de cãtre beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurãrii sau în cazul neplãtii primelor de asigurare de cãtre beneficiarul voluntariatului, costul prestatiilor medicale se suportã integral de cãtre beneficiarul voluntariatului.
b) rambursarea de cãtre beneficiarul voluntariatului, în conditiile convenite în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitãtii de interventie.
c) durata timpului de lucru stabilitã în conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de muncã prevãzut de art. 108 si urmãtoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sã nu afecteze sãnãtatea si resursele fizice psihofizice ale voluntarului.
d) control medical, asigurat gratuit de Consiliul Local care a înfiintat Serviciul de urgentã voluntar.
e) gratuitãti pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntarului si/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societãtile private.
f) uniformã, echipament de protectie, aparaturã si mijloace de înstiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului.
g) despãgubirea corespunzãtoare de cãtre beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul interventiei i s-a degradat îmbrãcãmintea ori alte bunuri personale.
h) dreptul la antidot adecvat mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei.
i) compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitãti prevãzute în programul Serviciului voluntar de urgentã; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achitã de Consiliul Local, diferentiat pe categorii de functii si nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
j) scutirea de la plata impozitului pentru fiecare voluntar a terenului, imobilului sau a autoturismului în luna în care se petrece evenimentul.
k) pãstrarea locului de muncã si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la acare este angajat, pe perioada în care participã la interventii, cursuri de pregãtire sau concursuri profesionale.

IUNIE 2006

PRIVESTE: aprobarea P.U.D. pentru construire clãdire P + 2 et. cu destinatia de locuintã si spatiu comercial, str. Republicii nr. 152

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire clãdire P+2 et. cu destinatia de locuintã si spatiu comercial, str. Republicii nr. 152, conform proiectului întocmit de c. arh. Nicolae Gãman cu sediul în Târgoviste, str. Independentei, bl. 7A, ap. 9.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Aprobatã cu "unanimitate de voturi".

PRIVESTE: darea în folosintã gratuitã pe perioada existentei bisericii a unui teren în suprafatã de 140 mp, aprobarea construirii unei biserici si revocarea HCL nr. 68/20.06.2005

Art. 1. Se aprobă darea în folosintã gratuitã pe perioada existentei bisericii a terenului în suprafatã de 140 mp, conform propunerii amplasament anexat si construirea unei biserici ortodoxe în curtea Spitalului Orãsenesc Pucioasa.

Art. 2. Se aprobã revocarea HCL nr. 68/30.05.2005 cu privire la asocierea în participatiune a Consiliului Local al orasului Pucioasa cu CARP Pucioasa si cabinetele individuale de medicinã generalã, în vederea realizãrii unui centru de sãnãtate, destinat asigurãrii asistentei medicale primare.

Art. 3. Se aprobã revocarea partialã a HCL nr. 4/21.01.2005 privind darea în administrare Spitalului Orãsenesc Pucioasa a terenurilor si clãdirilor în care îsi desfãsoarã activitatea, în sensul cã se retrage din administrare terenul în suprafatã de 140 mp, necesari unei construiri biserici ortodoxe.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu 16 voturi "pentru" si 1 abtinere - dl. cons. Bãdãu Dãnut .

PRIVESTE: acordarea avizului Consiliului Local al orasului Pucioasa pentru numirea în functia de director al Clubului Copiilor a doamnei prof. Teleleu Mariana

Art. 1. Acordã aviz pentru numirea doamnei Telelu Mariana în functia de director al Clubului Copiilor Pucioasa.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunicã Inspectoratului Scolar Judetean Dâmbovita si Institutiei Prefectului, jud. Dâmbovita, conform legii prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu unanimitate de voturi.

PRIVESTE: aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul AMENAJARE ZONÃ DE AGREMENT SPORTIV ÎN PARCUL INDEPENDENTEI

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului "Amenajare zonã de agrement sportiv în Parcul Independentei, cu urmãtorii indicatori economic:

- Vestiare si grupuri sanitare (inclusiv WC public) = 78 mp
- Teren MINI-PITH = 574,20 mp
- Teren tenis = 372,36 mp
- Alei pietonale = 140 mp
- Iluminat public
- Durata de realizare a investitiei = 4 luni
- Valoarea totalã a investitiei = 488.616,77 RON

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Biroul Tehnic si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

Hotãrâre aprobatã cu unanimitate de voturi.

 

 

MAI 2006

PRIVESTE: Aprobarea asocierii Consiliului Local Pucioasa cu Consiliile Locale Vulcana-Băi, Motăieni si Brănesti, în scopul implementării unui proiect privind dezvoltarea zonei aferente celor trei localităti

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului Local Pucioasa cu Consiliile Locale Vulcana-Băi, Motăieni si Brănesti, în scopul implementării unui proiect privind dezvoltarea zonei aferente celor trei localităti.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si aparatul de specialitate al Consiliului Local Pucioasa si va fi comunicată Institutiei Prefectului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Cumpărarea blocului “Cămin Omniadin orasul Pucioasa, strada Florin Popescu C.O. Sydney 2000

Art. 1. Se aprobă cumpărarea blocului “Cămin Omnia” situat în orasul Pucioasa, str. Florin Popescu C.O. Sydney 2000, prin despăgubirea coproprietarilor creditori ai fostului proprietar S.C. Omnia S.A. cu contravaloarea cotei de distribuire a imobilului, în raport de valoarea creantei fiecăreia astfel cum este prevăzută în hotărârea judecătorească de lichidare a fostei S.C. Omnia S.A.

Art. 2. Se aprobă includerea în programul de investitii pe anul 2006, conform prevederilor legale, a sumei de 385.000.000 lei (ROL), necesară despăgubirii coproprietarilor imobilului “Cămin Omnia”. Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare – cumpărare a imobilului vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3. Se împuterniceste Primarul orasului Pucioasa să facă demersurile necesare sis ă semneze actele de vânzare – cumpărare.   

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orasului Pucioasa, Directia Economică, Serviciul Tehnic, Lucrări Publice, Urbanism si amenajarea teritoriului si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Rectificarea bugetului local pe anul 2006

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 astfel:

Venituri totale din care: - + 40.000 lei RON
 

Subventii primite de la bugetele locale pentru lucrările din cadastru imobiliar + 40.000 lei RON 

Cheltuieli totale din care: - + 40.000 lei RON

-          Cap. 63.02 – Servicii dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape din care:

-                Cheltuieli de capital – 40.000 lei RON

Art. 2. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economică, Biroul Lucrări Publice si va fi comunicată Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Casarea unor active fixe

Art. 1. Se aprobă casarea activelor fixe în sumă de 15.237,33 RON cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Scăderea din evidenţa contabilă a activelor fixe aprobate la casare se va efectua numai după ce se vor dezmembra si/sau valorifica activele fixe.

Art. 3. Alambicul si cazanul de tuică vor fi valorificate prin licitatie publică.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Economică si Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul primăriei.

PRIVESTE: Aprobarea elaborării unui studiu de amenajare intersectie str. Fântânelor cu str. Florin Popescu (fosta Gării) si amplasarea monumentului Băilor Pucioasa.

Art. 1. Aprobarea elaborării unui studio de fezabilitate “Amenajarea intersectie str. Fântânelor cu str. Florin Popescu (fosta Gării) si amplasarea monumentului Băilor Pucioasa.

PRIVESTE: Atribuirea în folosintă a suprafetei de 300 mp – teren situat în orasul Pucioasa, str. Carierii, în vederea construirii unei locuinte proprietate personală conform Legii nr. 15/2003, d-lui Chirescu Constantin

Art. 1. Înregistrarea suprafetei de 300 mp teren situate în Pucioasa, str. Carierii T.22, parcela 1401/2 CC, în rezerva de terenuri pentru aplicare Legea nr. 15/2003. 

Art. 2. Atribuirea suprafetei de 300 mp teren situat în Pucioasa, str. Carierii T22, parcela 1401/2 CC, conform schitei anexate, în folosinta d-lui Chirescu Constantin, cu obligatia de a-si construi locuintă proprietate personală, respectând conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Compartimentul Cadastru si va fi comunicată Institutiei Prefectului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea taxelor de păsunat pentru anul 2006

Art. 1. Se stabilesc următoarele taxe pentru păsunatul animalelor pe islaz în anul 2006, după cum urmează:

-          bovine adulte – 30 RON/cap

-          tineret bovin – 20 RON/cap

-          cabaline adulte – 50 RON/cap

-          tineret cabalin – 25 RON/cap

-          ovine si caprine – 8 RON/cap 

Art. 2. Pentru întretinerea si îmbunătătirea păsunilor proprietarii de animale învoite la păsunat au obligatia să efectueze lucrări de întretinere, după cum urmează:

-          pentru bovine si cabaline – 3 zile de muncă / cap animal învoit

-          pentru ovine si caprine – 3 zile de muncă / 5 capete animale învoite

Taxele de păsunat se încasează începând  cu data de 01.05.2006 până la începerea păsunatului în data de 21.05.2006.

Art. 3. Se interzice păsunatul ovinelor si caprinelor pe trupuri de islaz unde păsunează bovinele.

Art. 4. Sumele încasate din taxele de păsunat vor fi utilizate numai pentru întretinerea păsunilor.

Art. 5. Taxele de păsunat se încasează începând cu data de 01.05.2006 până la data de 21.05.2006, când începe păsunatul.

Art. 6. Prin dispozitia primarului vor fi desemnate comisiile pentru încasarea acestei taxe.

Art. 7. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Compartimentul Cadastru si va fi comunicată Institutiei Prefectului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea sustinerii financiare a Festivalului national concurs de cultură si literatură “Primăvara Albastră”  

Art. 1. Aprobarea alocării fondurilor necesare acordării premiilor în sumă de 1600 RON pentru festivalul national concurs de cultură si literatură “Primăvara Albastră”, ce va avea loc în perioada 11-12 mai 2006. Prmăria orasului Pucioasa se constituie ca partener în organizarea acestui festival. 

Art. 2. Fondurile necesare vor fi alocate prin grija Directiei Economice a Primăriei si decontate în baza statului de plată din activitatea 51.02 – autoritări executive.

Art. 3. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economică si va fi comunicată Institutiei Prefectului Dâmbovita, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

 

 

APRILIE 2006

PRIVESTE: Aprobarea Planului local dezvoltare economico-socială a orasului Pucioasa 2007-2013"

Art. 1. Se aprobă "Planul local de dezvoltare economico-socială a orasului Pucioasa 2007-2013" care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si aparatul de specialitate al Consiliului Local Pucioasa si va fi comunicată Institutiei Prefectului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea patrimoniului Consiliului Local al orasului Pucioasa la 31 decembrie 2005.

Art. 1. Se aprobă patrimoniul Consiliului Local al orasului Pucioasa la data de 31 decembrie 2005 pe următoarele elemente patrimoniale:
I. Mijloace fixe totale = 35.863.883 lei, din care:
- concesionate S.C. EGOT = 2.895.881 lei
- în administrare Atelier = 1.109.904 lei
- învătământ = 3.788.179 lei
- Cămin Bătrâni = 426.203 lei
- în administrare Centrul Cultural = 1.440.911 lei
- Primăria Pucioasa = 26.202.805 lei, din care: terenuri = 7.393.315 lei; active corporale în curs = 9.206.592 lei; alte active necorporale = 28.276 lei
II. Materiale totale = 162.146 lei, din care:
- învătământ = 3.404 lei
- Cămin bătrâni = 46.182 lei
- Atelier Prestări Servicii = 101.793 lei
- Primăria Pucioasa = 9.459 lei
- Centrul Cultural = 1.308 lei
III. Obiecte de inventar = 964.444 lei, din care:
- învătământ = 280.876 lei
- Cămin bătrâni = 155.609 lei
- Atelier Prestări Servicii = 73.790 lei
- Primăria Pucioasa = 450.165lei
- Centrul Cultural = 4.004 lei
IV. Alte valori = 23.542 lei, din care:
- Cămin bătrâni = 1.700 lei
- Atelier Prestări Servicii = 13.242 lei
- Primăria Pucioasa = 7.213lei
- Centrul Cultural = 1.387 lei
Art. 2. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economică si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea taxelor de înregistrare a autovehiculelor care în mod obisnuit nu circulă pe drumurile publice (utilaje autopropulsate si vehicule de tractiune animală) conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 115/28.10.2005

Art. 1. Masinile autopropulsate pentru lucrări, masinile agricole si forestiere, vehiculele cu tractiune animală si alte vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării si ale căror proprietari au domiciliul stabil în orasul Pucioasa, se înregistrează la Primăria orasului Pucioasa.
Art. 2. Înregistrarea si radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, care tine si evidenta vehiculelor supuse înregistrării.
Art. 3. Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face în baza cererii de înregistrare, a documentelor de proprietate si a dovezii achitării taxelor de înregistrare. La data înregistrării vehiculului, biroul A.D.P.P. atribuie acestuia un număr de înregistrare si se eliberează un certificat de înregistrare.
Art. 4. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face în baza cererii de radiere, a actului de proprietate al vehiculului si a certificatului de înregistrare în original.
Art. 5. Taxa de înregistrare pentru masinile autopropulsate pentru lucrări, masinile agricole si forestiere este de 60 RON, contravaloarea certificatului de înregistrare este de 30 RON, iar contravaloarea unei plăcute de înregistrare este la nivelul pretului de achizitie de la producător.
- Pentru vehiculele cu tractiune animală, taxele de mai sus se reduc la jumătate.
- Vehiculele apartinând Primăriei orasului Pucioasa si cele ale Serviciului Public pentru comunitate sunt scutite de
la plata taxei de înregistrare.
Taxa de înregistrare si contravaloarea certificatului de înregistrare vor fi reactualizate anual., prin grija Biroului Impozite si Taxe Locale în functie de cresterea indicelui de consum.
Art. 6. Numărul de înregistrare este compus din litere majuscule PUCIOASA - DB - si un grup de cifre arabe. Pentru vehiculele cu tractiune animală supuse înregistrării, numărul de înregistrare se scrie cu negru pe o plăcută metalică pe fond alb, reflectorizant. Pentru restul de vehicule, numerele de înregistrare se scriu cu negru, pe o plăcută metalică, pe fond galben, reflectorizant.
Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Politiei Comunitare, Serviciul Politiei Rutiere Pucioasa, Biroul Buget - Contabilitate si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea culorii galben pentru caroseria taxiurilor autorizate pe raza orasului Pucioasa, transformarea a două autorizatii pentru transport marfă în regim de taxi în autorizatii de transport persoane în regim de taxi si suplimentarea autorizatiilor existente cu un număr de 8 autorizatii.

Art. 1. Aprobarea culorii galben pentru caroseria tuturor masinilor taxi autorizate pe raza orasului Pucioasa introduse în locul actualelor masini taxi autorizate până în prezent , precum si a taxiurilor nou autorizate.
Art. 2. Transformarea a două autorizatii de transport marfă în regim de taxi nesolicitate, în autorizatii de transport persoane în regim de taxi si suplimentarea autorizatiilor existente cu un număr de 8 autorizatii.
Art. 3. Operatorii de transport taxi autorizati pe raza orasului Pucioasa, nu pot detine decât maxim 10% din numărul total de autorizatii taxi ce revin grupei operatorilor de transport din totalul de autorizatii taxi la nivel de oras.
Art. 4. Procedura de acordare a autorizatiilor taxi se va face în conformitate cu regulamentul de functionare a taximetriei de o comisie din care vor face parte si reprezentanti ai Consiliului Local Pucioasa.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Darea în folosintă gratuită pe durata executării blocurilor de locuinte, 24 de apartamente, construite prin ANL, str. Stadionului către Agentia Natională pentru Locuinte.

Art. 1. Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe durata executării blocurilor de locuinte, 24 de apartamente, construite prin ANL, str. Stadionului, în suprafată de 3400 mp , conform Planului de situatie anexat care face parte integrantă din această hotărâre către Compania Natională de Investitii.
Art. 2. transmiterea terenului prevăzut la art. 1 se face prin contract încheiat între Consiliul Local Pucioasa si Agentia Natională pentru Locuinte si constituie titlu pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire.
Art. 3. Consiliul Local se obligă să asigure costul si finalizarea executiei utilitătilor aferente blocurilor de locuinte.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Urbanism si amenajarea teritoriului si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobare proiect de amenajare intersectie acces magazin miniMAX Discount

Art. 1. Se aprobă proiectul nr. 21492/2005, Amenajare intersectie acces magazin miniMAX Discount elaborat de S.C. ANACONDA S.R.L. Târgoviste cu următoarele modificări: se demolează gardul din jurul monumentului si se va lărgi strada Fântânelor în zona blocului Sarmis si Biblioteca orăsenească.
Art. 2. Transformarea a două autorizatii de transport marfă în regim de taxi nesolicitate, în autorizatii de transport persoane în regim de taxi si suplimentarea autorizatiilor existente cu un număr de 8 autorizatii.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si Biroul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea actualizării Comitetului orăsenesc pentru apărarea împotriva inundatiilor, gheturilor si poluării accidentale, precum si compartimentele de apărare împotriva acestora

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2006 se aprobă actualizarea Comitetului Orăsenesc pentru apărare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluărilor accidentale , precum si compartimentele de apărare împotriva acestora după cum urmează:
- Simion Mircea - Primarul orasului Pucioasa - presedinte
- Popa Constantin Tiberiu - Viceprimarul orasului Pucioasa - loctiitor
- Catană Elena - Secretarul orasului Pucioasa - membru
- Comisar sef Stănescu mircea - Cdt. Politie Pucioasa - membru
- căpitan Dutulescu Mihai - Cdt. Pompieri Pucioasa - membru
- Igescu Carmen - Dir. S.C. Trainica S.A. - membru
- Enescu Ion - Dir. S.C. Nord Trans S.A. - membru
- Căplescu Constantin - Dir. S.C. Bucegi S.A. - membru
- Ionescu Cecilia - Dir. Spital Orăsenesc Pucioasa - membru
- Savu Gheorghe - sef statie CFR - membru
- Marinescu Verginel - Dir. S.C. Turism S.A. - membru
- Duca Adrian - sef Centru Electrica - membru
- Ana Ion - sef Sector D.J.D.P. - membru
- Predescu Dan - Dir. S.C. Egot S.A. - membru
- Palade Gheorghe - sef Exploatare Acumulare - membru
- Geogescu Vasile - Dir. S.C. Conired S.A. - membru
- Gospodin Elena - diriginte P.T. - membru
- Voicu Gheorghe - sef Ocol Pucioasa - membru
- Mircea Daniela Elena - Dir. Liceu N. Titulescu - membru
- Pop Aurel - Dir. S.C. Jalutex S.R.L. - membru
- Sandu Stefan - referent specialitate - membru
- Năstase Cornel - referent Protectie civilă - membru
- Popa Vasile - medic veterinar - membru
- Untu Mihai - inspector - membru
Art. 2. Comitetul orăsenesc de apărare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluărilor accidentale va avea un secretaria permanent cu următoarea componentă:
- Palade Gheorghe - Sef Exploatare Acumulare - responsabil
- Sorescu Liliana - Sef Birou Administratie Publică - membru
- Brînzoiu Gheorghe - ing. agronom Camera Agricolă - membru
- Olaru Dănut - Sef Birou Integrare Europeană membru
- Mănica Ion - inspector - membru

Art. 3. Pentru realizarea actiunilor se apărare se constituie următoarele comandamente locale:
a) Comandamentul local de apărare împotriva inundatiilor si gheturilor cu următoarea componentă:
- Hosszu Mihail - sef Birou Urbanism - responsabil
- Sandu Stefan - referent specialitate - membru
- Benescu Adrian - functionar - membru
- Geambasu Romeo - sef A.P.S.C.
- Catană Adrian - consilier juridic - membru
b) Comandamentul local de preîntâmpinarea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice, cu următoarea componentă:
- Popa Constantin Tiberiu - Viceprimarul orasului Pucioasa - responsabil
- comisar sef Stănescu Mircea - Cdt. Politie Pucioasa - membru
- Marinescu Florea - consilier - membru
- Călin Valentin - dir. A.P.S.C. - membru
- Miculescu Grigore - magaziner - membru
- Horodincu Sorin - referent specialitate - membru
c) Comandamentul local de apărare împotriva poluărilor accidentale si fenomenelor meteorologice periculoase (grindină, polei, chiciură, brumă, viscol, descărcări electrice etc.) cu următoarea componentă:
- Năstase Cornel - referent Protectie Civilă - responsabil
- Iugulescu Laurentiu - consilier - membru
- Cuculea Cătălin - inspector - membru
d) Comandamentul local pentru apărarea retelelor electrice si ale M.E.T.C. cu următoarea componentă:
- Duca Adrian - sef Centru Electrica - responsabil
- Gospodin Elena - dirginte P.T. - membru
- Brezeanu Vasile - masitru Electrica Pucioasa - membru
- Tebeică Emanuel - tehnician Romtelecom - membru
- Miu Dumitru - maistru Electrica Pucioasa - membru
e) Comandamentul local pentru prevenirea si limitarea epidemiilor si epizotiilor cu următoarea componentă:
- Ionescu cecilia - Dir. Spital orăsenesc Pucioasa - responsabil
- Popa Vasile - medic veterinar - membru
- Ionescu Dănut - medic veterinar - membru
- Stanciu Mălin Cătălin - sistent veterinar - membru
- Untu Mihai - inspector - membru
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către referentul de protectie civilă si va fi comunicată Institutiei Prefecturii judetului Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

 

 

MARTIE 2006

PRIVESTE: Scoaterea la licitatie în vederea concesionării a terenului în suprafată de 70,00 mp, situat în Pucioasa, str. Pietei, parcela 1758, tarla 35, în vederea construirii unor grupuri sanitare si vestiare.

Art. 1. Scoaterea la licitatie în vederea concesiunii a terenului în suprafată de 70,00 mp, situat în Pucioasa, str. Pietei, parcela 1758, tarla 35, în vederea construirii unor grupuri sanitare si vestiare.
Art. 2. Durata concesiunii va fi de 49 de ani.
Art. 3. Pretul de pornire al licitatiei va fi de 614,00 RON/an.
Art. 4. Participantii la licitatie vor achita taxele de participare la licitatie si garantia de participare stabilite în conformitate cu caietul de sarcini al licitatiei.
Art. 5. Licitatia va avea loc la 20 de zile de la aparitia anuntului publicitar într-un ziar local, un ziar national si în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a.
Art. 6. Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Biroul Administrarea domeniului public si privat, Biroul Fond Funciar, Serviciul Contabilitate, Serviciul Urbanism si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Scoaterea la licitatie în vederea vânzarii a terenului în suprafata de 6159,00 mp, în zona carierei de gips, malul drept al râului Ialomita, identificat prin tarla 112, parcela 9548.

Art. 1. Introducerea în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al localitatii si scoaterea la licitatie a terenului în suprafata de 6159,00 mp, situat în Pucioasa, zona cerierei de gips, malul drept al râului Ialomita, identificat prin tarla 112, parcela 9548.
Art. 2. Pretul minim de pornire a licitatiei este de 0,68 Euro/mp, asa cum rezulta din raportul de evaluare a terenului, întocmit de un expert tehnic evaluator.
Art. 3. Participantii la licitatie vor achita cu 3 zile înainte de data licitatiei, taxa de participare la licitatie în suma de 2.000.000 lei si garantia de participare de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Art. 4. Licitatia va avea loc la 20 de zile de la aparitia anuntului publicitar într-un ziar local si un ziar national.
Art. 5. Hotarârea va fi adusa la îndeplinire de catre Primar, Directia Economica si Serviciile Urbanism, Cadastru si Fond funciar, Administrarea domeniului public si privat si va fi comunicata Prefecturii Dâmbovita conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea amenajării în Parcul Independentei a unei zone de agrement sportiv

Art. 1. Se aprobă amenajarea în Parcul Independentei a unei zone de agrement si sport, conform planului de situatie anexat, cu următorii indicatori tehnici:
- teren de sport tip Mini - Pitch, în suprafata de 560 mp (31 m x 18 m)
- teren de tenis câmp în suprafată de 500 mp
- grup social (vestiare, cabine dus, WC) în suprafată construită de 42 mp
Art. 2. Prezenta hotarâre va fi adusa la îndeplinire de catre Biroul Tehnic si va fi comunicata Prefecturii Dâmbovita conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare traseu DC8 în zona Bisericii Glodeni Vale"

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului "Amenajare traseu DC8 în zona Bisericii Glodeni Vale", cu următorii indicatori economici:
- lungime drum amenajat = 185 m
- suprafata carosabilă = 1400 mp
- santuri pereate = 317 m
- zid de sprijin h = 3,50 m si 45 m; h = 3 m si 40 m
- durata de realizare a investitiei = 4 luni
- valoare totală investitie = 349.346,75 lei RON
Art. 2. Prezenta hotarâre va fi adusa la îndeplinire de catre Biroul Tehnic si va fi comunicata Prefecturii Dâmbovita conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare pârâu Valea Neagră - oras Pucioasa"

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului "Amenajare pârâu Valea Neagră - oras Pucioasa, cu următorii indicatori economici:
- lungime totală = 185 m, din care
canal deschis = 1685 m
canal închis = 290 m
- suprafata pârâu = 9737 mp
- cămine vizitare = 3 buc
- podete tubulare D = 1200 mm (3 buc / 44 ml)
- podete tubulare D = 2000 mm (1 buc / 6 ml)
- durata de realizare a investitiei = 6 luni
- valoare totală investitie = 1.339.305,70 lei RON
Art. 2. Prezenta hotarâre va fi adusa la îndeplinire de catre Biroul Tehnic si va fi comunicata Prefecturii Dâmbovita conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Repartizarea unor locuinte din fondul locativ de stat

Art. 1. Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 15, bl. 1, sc. A, Aleea Ardealului, d-nei Păun Elena.
Art. 2. Prezenta hotarâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la Art. 1, Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate, în vederea întocmirii contractelor de închiriere si Prefecturii Dâmbovita conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

 

 

FEBRUARIE 2006

PRIVESTE: Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a celorlalte bugete ale Primăriei Pucioasa pe anul 2006

Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2006, al Primăriei Pucioasa astfel:

 

mii RON

A. VENITURI TOTALE, din care:

11.372,00

1. Venituri proprii

5.380,00

- cote defalcate impozit venit

1.350,00

- sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrare

480,00

- impozite, taxe si alte venituri buget local

3.550,00

2. Sume defalcate din TVA, din care:

5.966,00

a. sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor

5.378,00

- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamant preuniversitar de stat

4.457,00

- sume defalcate din TVA pentru finantarea Serviciului Public comunitar de evidenta a persoanelor

20,00

- sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si carbuni

450,00

- sume defalcate din TVA pentru finantarea sistemului pentru persoane cu handicap grav

451,00

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

588,00

3. Donatii si sponsorizari

26,00

4. Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar

-

B. CHELTUIELI TOTALE, din care:

11.372,00

1. Cap. 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe

1.633,00

- cheltuieli de personal

1.067,00

- bunuri si servicii

430,50

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

135,50

2. Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale

200,00

- fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale

20,00

- transferuri intre unitati ale administratiei publice

54,00

- rambursari de credite interne

126,00

3. Cap. 55.02 - Dobanzi

202,00

- dobanzi aferente datoriei publice interne

202,00

4. Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

245,00

- cheltuieli de personal

180,00

- bunuri si servicii

65,00

5. Cap. 65.02 - Invatamant

5.042,00

- cheltuieli de personal

4.417,00

- bunuri si servicii

570,00

- alte cheltuieli - burse

20,00

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

35,00

6. Cap. 66.02 - Sanatate

115,00

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

115,00

7. Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

406,00

- cheltuieli de personal

42,00

- bunuri si servicii

19,00

- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:

345,00

- transferuri catre Centrul Cultural

135,00

- transferuri catre Asociatia Sportiva

35,00

- transferuri catre Serviciul Public

175,00

8. Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala

1.176,00

- cheltuieli de personal

315,00

- programe cu finantare nerambursabila

-

- asistenta sociala (ajutoare sociale)

455,00

- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:

406,00

- transferuri catre Centrul de Ingrijire si Asistenta

406,00

9. Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

1.205,00

- cheltuieli de personal

63,00

- bunuri si servicii

446,00

- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:

375,00

- transferuri catre Serviciul Public

375,00

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

321,00

10. Cap. 74.02 - Protectia mediului

393,00

- bunuri si servicii

124,00

- transferuri intre unitati ale administratiei publice, din care:

195,00

- transferuri catre Serviciul Public

195,00

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

74,00

11. Cap. 84.02 - Transporturi si comunicatii

755,00

- bunuri si servicii

-

- transferuri intre unitati ale administratiei publice , din care:

755,00

- transferuri catre Serviciul Public

755,00

- cheltuieli de capital - active nefinanciare

-

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Primăriei orasului Pucioasa pe anul 2006, pe capitole, subcapitole, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare în vigoare.
Art. 3. Se aprobă bugetul Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate în sumă de 1500 mii RON, parte componentă a bugetului local al Primăriei orasului Pucioasa, conform programului minimal anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă listele de investitii anexate ale bugetelor supuse aprobării, conform Anexei nr. 1, Anexeinr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4, Anexei nr. 5, Anexei nr. 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art. 5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se aprobă bugetul cheltuielilor din credite interne, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate în afara bugetului local, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătilor finantate partial sau integral din venituri proprii, conform Anexelor nr. 10 si 10A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economică, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orasului Pucioasa, institutiile publice finantate din bugetul local si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea noilor preturi la produse proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate

Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.01.2006 noile tarife la produsele proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate, după cum urmează:

- pentru decontare internă - Primăria Pucioasa:

- pavele necolorate = 28,036 RON/mp
- pavele colorate = 29,288 RON/mp
- rigole beton sectiune trapezoidală (0,146) = 12,648 RON/buc
- dale beton (80/70/8) = 13,601 RON/buc

- borduri mari (50/25/15,5) = 8,458 RON/buc
- borduri mici (50/25/10) = 7,094 RON/buc

Art. 2. Se aprobă începând cu data de 01.01.2006 noile tarife la produsele proprii ale Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate, după cum urmează:

- pentru terti inclusiv profit si TVA:

- pavele necolorate = 34,208 RON/mp
- pavele colorate = 35,428 RON/mp
- rigole beton sectiune trapezoidală (0,146) = 14,447 RON/buc
- dale beton (80/70/8) = 15,490 RON/buc

- borduri mari (50/25/15,5) = 10,029 RON/buc
- borduri mici (50/25/10) = 9,406 RON/buc

Art. 3. Hotărârea adoptată va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Public Atelier Prestări Servicii pentru Comunitate si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Criteriile de acordare în anul 2006 a ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Art. 1. Se scutesc de efectuarea orelor de muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat:
- persoana care are în îngrijire unul sau mai multi copii în vârstă de până la 7 ani;
- persoana adultă a cărei incapacitate de muncă este dovedită cu acte medicale vizate de medicul specialist pentru o perioadă de până la 30 de zile; actele medicale vor fi verificate si de către o comisie constituită din medicii care fac parte din Consiliul Local al orasului Pucioasa;
- persoanele care urmează o formă de învătământ cursuri de zi, prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25 ani sau de 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu durată de scolarizare mai mare de 5 ani;
- persoana care a împlinit vârsta legală de pensionare;

Art. 2. Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrări de interes local.
Art. 3. Pentru persoanele apte de muncă ce au obligatia conform legii să presteze ore de muncă, se va întocmi lunar un plan de actiuni sau de lucrări de interes local, repartizate pe persoane cu respectarea normelor de securitate si igienă a muncii si se va face raport cu îndeplinirea acestora.
Art. 4. Nu vor beneficia de ajutor social conform Legii 416/2001 persoanele singure sau familiile care detin autoturisme sau atelaje (cal si cărută), considerându-se că îsi pot asigura venitul minim garantat din prestări servicii sau valorificarea bunurilor respective.
Art. 5. Se stabileste ca venit realizat din munci ocazionale de către beneficiarii de ajutor social, apti de muncă, suma de 10 lei (calculată astfel: 12 zile muncă / an x 10 lei / zi muncă = 120 lei / an : 12 luni = 10 lei / lună). Această sumă se va scădea din cuantumul ajutorului social pentru fiecare persoană aptă de muncă sau fiecare membru apt de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.
Art. 6. Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri se acordă în perioada 1 noiembrie - 31 martie pe baza anchetelor sociale.
Art. 7. În conformitate cu art. 8 alin. 2 din Legea 416/2001 se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vânzarea / utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile sau imobile:
A. TERENURI:
a) Vânzare
- extravilan: 1 ha livezi = 1,5 ha arabil = 8 lei / mp; 1 ha fâneată + păsune = 0,75 ha arabil = 4 lei / mp arabil = 1,5 USD / mp
- intravilan: Zona A = 10 USD / mp; Zona B = 7 USD / mp; Zona C = 3 USD / mp; Zona D = 2 USD / mp
b) Arendă = 44 USD / ha / an = 3,6 USD / ha/ lună
c) Utilizare
- teren arabil = 400 lei / ha / an
- livadă = 5.000 lei / ha / an
B. CLĂDIRI - altele decât locuinta:
a) Chirie - 2 lei / mp / lună
b) Vânzare
- cu pereti din cadre de beton = 550 lei / mp
- cu pereti din cărămidă arsă fără cadre din beton armat = 350 lei / mp
- cu pereti din lemn, cărămidă arsă = 130 lei / mp
- constructii anexe din zid sau piatră = 75 lei / mp
C. ALTE SURSE
- bovine (vaci cu lapte) 500 l/ an x 1,2 lei / l = 600 lei / an
- tineret bovin peste un an = 600 lei / an
- ovine = 50 lei / cap / an
- caprine = 50 lei / cap / an
- porcine la 100 kg = 500 lei / cap / an
- familii albine = 100 lei / fam / an
- iepuri de casă = 20 lei / cap / an
Art. 8. Se stabilesc limitele pentru ajutoarele de urgentă: calamităti naturale, incendii 1.000 lei - 3.000 lei.
Art. 9. Se stabilesc limitele între 200 lei - 500 lei ajutor de deces persoanelor singure / membrilor de familie beneficiare de ajutor social conform Legii 416 /2001.
Art. 10. Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu înmormântarea persoanelor fără apartinători sau a persoanelor neidentificate.
Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2006, va fi adusă la îndeplinire de Biroul de Asistentă socială, Atelierul Prestări Servicii (art. 3) si va fi comunicată Institutiei Prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Includerea în patrimoniul domeniului privat a terenului de 643 mp situat în Pucioasa str. Republicii, în vecinătatea Hotelului CERES si concesionarea fără licitatie publică (Legea nr. 50 / 1991, art. 15, pct. e)

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul privat al orasului Pucioasa si concesionarea fără licitatie publică a parcelei de teren situată în Pucioasa, str. Republicii, în vecinătatea Hotelului CERES, în suprafată de 643 mp, la pretul de 2,0 euro/mp/an în favoarea S.C. MAGNUM DEZVOLTARE IMOBILIARĂ S.R.L. BUCURESTI, pe o perioadă de 25 ani, în vederea amenajării parcărilor si acceselor la Centrul Comercial miniMAX Discount, ce urmează a se construi în zonă.
Art. 2. Parcela arătată la art. 1 din prezenta hotărâre este evidentiată pe schita anexată care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Predarea - primirea terenului către S.C. MAGNUM DEZVOLTARE IMOBILIARĂ S.R.L. BUCURESTI, se va face odată cu încheierea contractului de concesiune si se va consemna într-un proces verbal de predare - primire.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Directia Economică si Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Stabilirea cerintelor necesare realizării mansardării blocurilor de locuit din orasul Pucioasa, în vederea întretinerii - exploatării în conditii optime a acestora, precum si a suplimentării spatiului locativ existent.

Art. 1. Se aprobă realizarea de mansarde la blocurile de locuinte din orasul Pucioasa, în conditiile prevederilor prezentei hotărâri, privitor la reglementarea cadrului juridic necesar dobândirii dreptului de construire.
Art. 2. Eliberarea autorizatiilor de construire va putea fi solicitată de către asociatiile de proprietari constituite potrivit prevederilor Legii 114/1996, republicată în conditiile existentei unei hotărâri valabile a asociatiei de proprietari emisă în acest sens, care să contină obligatoriu următoarele:
a) acordul de minim 75% din proprietarii de apartamente, respectiv spatii cu altă destinatie din cadrul clădirii colective respective, care să contină obligatoriu acordul proprietarilor de apartamente situate la ultimul nivel al clădirii.
b) existenta unui contract ferm de executie pentru lucrările de realizare a mansardei cât si a tuturor lucrărilor de interventie necesare reabilitării clădirii, încheiat între asociatia de proprietari si o firmă specializată în constructii.
Art. 3. Eliberarea autorizatiilor de construire va putea fi solicitată de către terti dacă acestia au dobândit dreptul / titlul care le conferă dreptul de a construi - în sensul dobândirii dreptului de proprietate asupra spatiului delimitat de terasa blocului si planul sarpantei în scopul realizării mansardării, în baza unor hotărâri valabile ale asociatiei de proprietari - constituite potrivit prevederilor Legii 114/1996 - republicată, emisă în acest sens, care să contină obligatoriu următoarele:
a) acordul de minim 75% din proprietarii de apartamente, respectiv spatii cu altă destinatie din cadrul clădirii colective respective, care să contină acordul proprietarilor de apartamente situate la ultimul nivel al clădirii.
b) existenta unui contract ferm de executie pentru realizarea tuturor lucrărilor de interventie necesare reabilitării clădirii, încheiat între asociatia de proprietari si o firmă specializată în constructii.
c) existenta unui contract ferm de executie pentru realizarea mansardării încheiat între dobânditorul dreptului de construire si aceeasi firmă specializată în constructii cu care a încheiat contractul de executie asociatia de proprietari.
Art. 4. Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire a mansardei va include si documentatia tehnică necesară pentru reabilitarea tuturor fatadelor clădirii.
Art. 5. Beneficiile obtinute, în urma mansardării blocurilor de locuinte, de asociatiile de proprietari vor fi folosite pentru reabilitarea clădirii, inclusiv toate fatadele si restituirea sumelor cheltuite de proprietari pentru constructia sarpantei existente.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la: Primarul orasului Pucioasa, Prefectul judetului Dâmbovita, Asociatiile de Proprietari, Biroul de Urbanism, Constructii si Amenajarea Teritoriului si se publică în Buletinul informativ al orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Prelungirea duratei de aplicabilitate a contractului de asociere nr. 2998 / 21.02.2005 pentru finantarea activitătii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa si aprobarea bugetului acesteia pentru anul 2006.

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de aplicabilitate a contractului de asociere nr. 2998/21.02.2005 pentru finantarea activitătii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa în anul 2006, prin încheiere de act aditional la aceasta începând cu 01.01.2006.

Art. 2. Se aprobă modificarea clauzelor la contractul de asociere nr. 2998/21.02.2005 prin acelasi act aditional, referitoare la Cap. III, art. 6 - DURATA CONTRACT (respectiv, anul competitional 2006) si Cap. VI, art. 6 - OBIECTIVE (respectiv clasarea în primele 6 locuri în Campionatul "Divizia D" si accederea în finala etapei judetene a Cupei României - Editiile 2006).
Art. 3. Se aprobă finantarea de la bugetul local al activitătii echipei de fotbal "PAS" Pucioasa pentru anul 2006 cu suma de 35 mii RON.
Art. 4. Bugetul total al Asociatiei Sportive este de 40 mii RON, din care 5 mii RON reprezintă prevederi, donatii si sponsorizări, conform bugetului activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii.
Art. 5. Sistemul de finantare al Asociatiei Sportive "PAS" Pucioasa si raportarea situatiilor financiare va fi în concordanta cu actele normative în vigoare.
Art. 6. Stadionul si vestiarele vor fi folosite gratuit de către copiii de la Asociatia "VIITORUL".
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Directia Economică si Asociatia Sportivă "PAS" Pucioasa si va fi comunicată Institutiei Prefecturii , conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

 

 

IANUARIE 2006

PRIVESTE: Darea în administrarea Centrului de Îngrijire si asistentă Pucioasa a terenurilor si clădirilor în care îsi defăsoară activitatea.

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Centrului de îngrijire si asistentă Pucioasa a terenurilor si clădirilor în care îsi desfăsoară activitatea, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primăria Pucioasa si Centrul de îngrijire si asistentă Pucioasa.
Art. 3. Se scad din evidenta contabilă a Primăriei Pucioasa si se înregistrează în evidenta contabilă a Centrului de îngrijire si asistentă Pucioasa bunurile din domeniul public, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primăriei Pucioasa si Centrul de îngrijire si asistentă Pucioasa si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

ANEXA nr. 1

Indicator

UM

Cant.

Valoare (lei)

1. Teren

mp

4.957

162.639,17

2. Corp principal clădire

buc

1

142.152,25

3. Clădire anexă

buc

1

25.493,87

4. Gard

m

73

6.980,50

5. Gard prefabricate

m

168

11.982,70

6. Podet beton

buc

1

729,64

7. Rezervor apă

buc

1

16.735,26

PRIVESTE: Darea în administrarea Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii a terenurilor si clădirilor în care îsi defăsoară activitatea.

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii a terenurilor si clădirilor în care îsi desfăsoară activitatea, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primăria Pucioasa si Serviciul Public - Atelier Prestări Servicii.
Art. 3. Se scad din evidenta contabilă a Primăriei Pucioasa si se înregistrează în evidenta contabilă a Serviciului Public - Atelier Prestări Servicii bunurile din domeniul public, conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primăriei Pucioasa si Serviciul Public - Atelier Prestări Servicii si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

ANEXA nr. 2

Indicator

UM

Cant.

Valoare (lei)

1. Teren

mp

20.245

2.181.200.259,56

2. Clădiri - total

 

11

136.017,56

- sere horticole

buc

6

27,69

- bazin beton

buc

1

295,22

- mag. metalică

buc

1

1.483,23

- strand motel

buc

1

1.783,50

- clădire sediu

buc

1

127.742,97

- centrală termică

buc

1

4.684,95

3. Fond locativ

   

529.986,96

PRIVESTE: Darea în administrarea Centrului Cultural I.Al. Brătescu Voinesti a terenurilor si clădirilor în care îsi defăsoară activitatea.

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Centrului Cultural I.Al. Brătescu Voinesti a terenurilor si clădirilor în care îsi desfăsoară activitatea, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Darea în administrare se va efectua pe baza proceselor verbale de predare - primire încheiate între Primăria Pucioasa si Centrul Cultural I.Al. Brătescu Voinesti .
Art. 3. Se scad din evidenta contabilă a Primăriei Pucioasa si se înregistrează în evidenta contabilă a Centrului Cultural I.Al. Brătescu Voinesti bunurile din domeniul public, conform Anexei 3, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Compartimentul de administrare a domeniului public din cadrul Primăriei Pucioasa si Centrul Cultural I.Al. Brătescu Voinesti si va fi comunicată Institutiei Prefecturii, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

ANEXA nr. 3

Indicator

UM

Cant.

Valoare (lei)

1. Teren

mp

1.258

15.026,98

2. Corp sediu

buc

1

1.085.226,73

PRIVESTE: Asocierea între Consiliul Local al orasului Pucioasa si Consiliul Judetean Dâmbovita în vederea implementării strategiei în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2006 se aprobă asocierea Consiliului Local al orasului Pucioasa cu Consiliul Judetean Dâmbovita în vederea implementării strategiei în domeniul protectiei persoanelor cu handicap prin organizarea. administrarea si functionarea Centrului de Îngrijire si Asistentă Pucioasa.
Art. 2. Atributiile, competentele si responsabilitătile fiecărei părti privind gestiunea resurselor financiare, administrarea, organizarea si functionarea centrului vor fi stabilite prin contractul de asociere.
Art. 3. Se împuterniceste primarul orasului Pucioasa să încheie contractul de asociere.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judetean Dâmbovita si Institutiei Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Constituirea Serviciului Voluntar, pentru Situatii de Urgentă, al orasului Pucioasa.

Art. 1. Se aprobă constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă care are în structură componenta de prevenire si echipele specializate de interventie cu următoarea componentă:

Nr. crt.

Structura si functia

Personal angajat

Personal voluntar

I

SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTĂ - Năstase Cornel

II

Specialist de prevenire 1

Călin Valentin

 

Specialist de prevenire 2

Geambasu Romeo

 

Specialist de prevenire 3

Prunache Teodor

 

Specialist de prevenire 4

Ilinca Dănut

 

Specialist de prevenire 5

Maxim Veronel

 

Specialist de prevenire 6

Plesa Emil

 

III

ECHIPE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE

1

Sef echipă cercetare-căutare

Constantinescu Cătălin

 

Sef echip decontaminare echip.

 

Cristea Marcela

Sef echip decontaminare personal

 

Sandru Marian

2

Servant 1 - cercetas observator

Turcu Cosmin

 

Servant 1

 

Toma Marius

Servant 1

 

Vasile Ion

3

Servant 2 - cercetas

Eftimie Vasile

 

Servant 2

 

Ceviciuc Ion

Servant 2

 

Popescu Silvia G.

4

Servant 3 - cercetas

Ungureanu Florin

 

Servant 3

 

Ceviciuc Carolina

Servant 3

 

Copariu Cristina

5

Servant 4 - cercetas

Smedoiu Petrut

 

Servant 4

 

Banu Viorel

Servant 4

 

Negulescu Floarea

1

Sef echipă sanitară 1 - medic

 

Bobaru Crinela

Sef echipă deblocare salvare

 

Căloiu Vasile

Sef echipă sanitar.vet. - medic veterinar

 

Ionescu Dănut

2

Servant 1 - asistent medical

 

Secăreanu Gheorghe

Servant 1 - salvator

 

Banu Nicolae

Servant 1 - tehnician veterinar

 

Stanciu Mălin Cătălin

3

Servant 2 - asistent medical

 

Năstăsescu Ramona

Servant 2 - salvator

 

Cobianu Iosif

Servant 2 - tehnician veterinar

 

Gogioiu Elena

4

Servant 3 - asistent medical

 

Dobre Nicolae

Servant 3 - salvator

 

Diaconescu Ion

Servant 3 - tehnician veterinar

 

Ionescu Maria

5

Servant 4 - asistent medical

 

Stroia Amalia

Servant 4 - salvator

 

Milea Petrisor

Servant 4 - tehnician veterinar

 

Popa Valentin

1

Sef echipă transmisiuni - alarmare

 

Miu Dumitru

Sef echipă instalatii electrice

 

Iacob Ioan

Sef echipă adăpostire

Ciobanu Gheorghe

 

2

Servant 1

 

Mustătea Vasile

Servant 1 - electrician

 

Vasile Constantin

Servant 1 - echipier

Rizescu Vasile

 

3

Servant 2

 

Bunoiu Gheorghe

Servant 2 - electrician

 

Ivascu Constantin

Servant 2 - echipier

Mihai Cristian

 

4

Servant 3 - radiotelefonist

 

Tebeică Emanuel

Servant 3 - electrician

 

Săftoiu Mircea

Servant 3 - echipier

Mănica Ciprian

 

5

Servant 4 - radiotelefonist

 

Mihăilă Florin

Servant 4 - electrician

 

Anghelescu Dan

Servant 4 - echipier

Popescu Ion

 

1

Sef echipă evacuare

Măntoiu Darius

 

Sef echipă transport

Butcă Cristian

 

Sef echipă asigurare materială si hrănire

 

Lupoiu Ion

2

Servant 1 - salvator

Stanciu Gheorghe

 

Servant 1 - conducător auto

Ionel Constantin

 

Servant 1

 

Mădăran Constantin

3

Servant 2 - salvator

Teodoroiu Augustin

 

Servant 2 - conducător auto

Oancea Adrian

 

Servant 2

 

Voinescu Liviu

4

Servant 3 - salvator

Mănica Ciprian

 

Servant 3 - conducător auto

Mălureanu Silviu

 

Servant 3

 

Gorgon Victor

5

Servant 4 - salvator

Popescu Ion

 

Servant 4 - conducător auto

Gheaburcu Gheorghe

 

Servant 4

 

Veverită Gheorghe


Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă constituit va avea în administrare/folosintă:
- mijloace de stingere (stingătoare) si materiale (scări, găleti, topoare, furci, mături, casmale, căngi, echipament pentru hidranti stradali) necesare îndeplinirii atributiilor;
- substante stingătoare si echipamentul de protectie;
- mijloace de anuntare, alarmare, alertare si conducere a interventiei;
- sală de pregătire si instruire a personalului;
- materiale de interventie în caz de dezastre, conform normelor în vigoare;

Art. 3. Pregătirea fizică si de specialitate a personalului ce încadrează Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă se va realiza pe baza Planului de Pregătire Profesională întocmit de către seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă si aprobat de către Primarul orasului Pucioasa.
Art. 4. Personalul voluntar încadrat în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă va fi retribuit din fondurile ce constituie ca taxe speciale destinate activitătii de prevenire a situatiilor de urgentă, conform art. 12 din O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare si art. 25, lit. "d" din Legea nr. 481/2004.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si dl. Năstase Cornel si va fi comunicată Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă "Basarab I" si Institutiei Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Aprobarea închirierii spatiului în suprafată de 18,31 mp, situat în incinta Halei Centrale (spatiul boxei de carne nr. 1) în vederea amenajării unui depozit frigorific pentru păstrarea cărnii si produselor din carne.

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitatie publică a spatiului în suprafată de 18,31 mp situat în incinta Halei Centrale (spatiul boxei de carne nr. 1) în vederea amenajării unui depozit frigorific pentru păstrarea cărnii si produselor din carne.
Art. 2. Pretul de pornire al licitatiei va fi de 160,00 RON/lună.
Art. 3. Durata închirierii va fi până la data de 01.07.2008.
Art. 4. Licitatia va avea loc la 20 de zile de la aparitia anuntului într-un ziar local. Taxele de participare vor acoperi în totalitate cheltuielile necesare organizării licitatiei si vor fi achitate cu 3 zile înainte de data licitatiei.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către viceprimar, Serviciul Buget - Contabilitate, Biroul A.D.P. si va fi comunicată Prefecturii Dâmbovita, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Sponsorizarea fundatiei "Grupul pentru Dezvoltare Locală Mileniul III - Corala Armonia".

Art. 1. Se aprobă sponsorizarea fundatiei "Grupul pentru Dezvoltare Locală Mileniul III - corala Armonia" cu suma de 1000 RON, în vederea deplasării în Austria.
Art. 2. Sponsorizarea va consta în plata partială de către Primăria orasului Pucioasa a costului transportului, până la nivelul sumei mentionate la art. 1 către firma care asigură transportul grupului coral.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar si Directia Economică si va fi comunicată Institutiei prefectului, conform legii, prin grija secretarului orasului Pucioasa.

PRIVESTE: Articol unic

Pe data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 89/25.08.2005 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale a spatiilor cu destinatie cabinete medicale si a spatiilor în care îsi desfăsoară activităti conexe actului medical, listei spatiilor ce urmează a fi vândute conform O.U.G. nr. 110/2005, desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia pentru vânzarea acestor spatii si stabilirea îndemnizatiei pentru membrii comisiei de vânzare a acestor spatii.